Chức vụ: Trưởng phòng

Phòng ban: Đào tạo

Email:nguyenmai@htdjp.com.vn

Điện thoại:0968135833