Mục 1: ĐĂNG NHẬP TRANG QUẢN TRỊ

 • truy cập link: htcs-vn.com/wp-login.php
 • Đăng nhập tài khoản được cấp

Mục 2: Đăng bài viêt

 • Chọn “BLOG”,”ADD BLOG POST”
 • Nhập tiêu đề bài viết
 • Nhập nội dung bài viết, dùng thẻ H2 để phân chỉ mục cho bài viết nếu cần
 • Nhập ảnh đại diện bên góc phải màn hình chọn Blog Post + Ảnh đại diện + chuyên mục như hình bên dưới
 • Kết thúc chọn Đăng

Mục 3: Đăng đơn hàng

 • Chọn Blog + ADD BLOG POST
 • Nhập tên đơn hàng
 • Chọn dấu “+”, ” Xem Thêm” , chọn “Cột” chọn “Cột 50/50”
 • Chọn “+” thêm ” Ảnh” hoặc tải lên từ Media trong thư viện có sẵn.
 • Chọn dấu “+”, ” Xem Tất cả” chọn “HTML” rồi copy mã dưới

Mã :

<div class="detal-content-donhang">
<p class="soluong">Số lượng: <i> 20 </i></p>
<p class="mucluong">Mức lương: <i> 20 man </i></p>
<p class="noilamviec">Nơi làm việc: <i> Hidrosima </i></p>
<p class="ngayphongvan">Ngày phỏng vấn: <i> 20/02/2022</i></p>
</div>
<div class="wp-block-button">
<a class="wp-block-button__link" href="https://htcs-vn.com/dang-ky-don-hang">Đăng ký</a>
</div>
 • Nhập điều kiện tuyển dụng bằng thẻ H2
 • Nhập các điều kiện tuyển dụng

Mục 4: Video hướng dẫn tạo bài viết

 • Video nhập đơn hàng
 • Video nhập tin xuất cảnh
 • Video nhập tin tức