Thông báo trúng tuyển đơn hàng Kính áp tròng nghiệp đoaàn Suzuran thi tuyển 25/02/2020

28/02/2020

Được sự ủy quyền của đối tác Nhật Bản, phòng Nghiệp Vụ Thực Tập Sinh xin thông báo kết quả trúng tuyển đơn hàng Kính áp tròng nghiệp đoaàn Suzuran thi tuyển 25/02/2020